ntjm.net
当前位置:首页 >> 含字母EAr的单词 >>

含字母EAr的单词

太多了,我给你例举一些简单的,常见的:ear dear near fear bear hear tear wear year

earring(耳环)hear(听)dear(亲爱的;昂贵的)wear(穿)ear(耳朵)bear(熊)near(附近的)tear(眼泪)year(年)

hear听到(v.) bear熊(n.) near临近(adv.) ear耳朵(n.) tear泪水(n.) wear穿戴(v.) dear亲爱的(n.) pear梨(n.) clear清楚的(adj.) early早的(adj.) fear畏惧(v.) year年(n.) earth地球(n.) earn赚(v.)

tear wear hear clear pear bear dear fear near year earthquake 地震 early 早 earn 挣 earache 耳痛 eardrum 耳膜 earl 伯爵 earnings 薪水 earphones 耳机 earpiece 听筒 earplug 耳塞 earring 耳环 earshot 在听力范围之外 earth earsplitting 极响的 earthen 土制的 earthly 人间的 earth 粗俗的

hearnearwearpearbearpearlyearsheardearinglearning

含有ear的单词:early, earn, dear, hear, tear, bear, near, swear, earring, year, earphone, earth, earthquake, fear, gear, learn, pear,rear,search 含有eer的单词:beer,deer,cheer,career,volunteer,neer,teer,geer 含有ch的单词:cheers,chief ,childhood,

带ear的单词很多, 例如:bear, dear, fear, hear, gear, near, pear, rear, wear, year.

ear:fearbearhearsweardearyearnearearache,earl,early,earn,earphone,earring,earth,earthing,earthwormaisk:airaskskyskirtaic,aicpa,aiha,air,airgun,airline,airport,airsick,airwayskate,skeleton,sketch,skew,ski,sky,skiff,skill,skillful,skim,skimming,skin,skip,skipjack,skipper,sku,skyhawk,skylark

wear,hear, bear,dear,fear,

有两种不同的读音:1. -ear:hear,tear,near,pear,,dear2. -ear:heard,learn,pearl,search

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntjm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com